PRIVACY
Privacy statement Restaurant Gieling Muiden

Per 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hebben alle ondernemers te maken met de Algemene Verordening persoonsGegevens (AVG).
Ook Restaurant zoals die van ons moeten op die datum hun privacybeleid op orde hebben.

Restaurant Gieling Muiden, gevestigd aan Weesperstraat 82, Muiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring zoals hieronder staat vermeldt.

Contactgegevens:
https://www.restaurantgieling.nl
Restaurant Gieling Muiden 
Weesperstraat 82,
1398 XZ Muiden
www.restaurantgieling.nl
T: 0294 261 201

Hans Paardekooper is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant Gieling Muiden.
Hij is te bereiken via info@restaurantgieling.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Restaurant Gieling Muiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantgieling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Restaurant Gieling Muiden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Restaurant Gieling Muiden maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restaurant Gieling Muiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand > Reden: voor terugkomende opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijdert.
Personalia > Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand > Reden: voor terugkomende opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijdert.
Adres > Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand > Reden: voor terugkomende opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijdert.
Telefoon gegevens > Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier correspondentie > Reden: voor contact tijdens opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijdert.
e-mail > Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier correspondentie > Reden: voor correspondentie tijdens opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden
Restaurant Gieling Muiden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Restaurant Gieling Muiden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Gieling Muiden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantgieling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Restaurant Gieling Muiden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Restaurant Gieling Muiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@restaurantgieling.nl

www.restaurantgieling.nl 
Restaurant Gieling Muiden 2018

Vragen en of opmerkingen
Als u vragen en of opmerking heeft over deze privacy statement nieuwsbrief neem dan contact op via info@restaurantgieling.nl.
Restaurant Gieling Muiden
Weesperstraat 82,
1398 XZ Muiden
www.stadscafegieling.nl
T: 0294 261 201


FOLLOW